Artikel toegevoegd

Privacybeleid van Brothers Europese Groep

Brother spant zich in om uw privacy te respecteren en te beschermen wanneer u toegang verkrijgt tot en gebruik maakt van onze diensten. Het beleid dat u nu leest beschrijft hoe wij uw gegevens gebruiken, verzamelen, doorsturen, opslaan en verstrekken.

Dit Privacybeleid beschrijft samen met de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden voor de Website en ons Cookiebeleid de manieren waarop Brother gebruik maakt van persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld via de hieronder beschreven online diensten, of u daar nu als gast of als geregistreerde gebruiker gebruik van maakt:

 • alle Brother-websites die naar dit Privacybeleid koppelen ("Website");
 • Brother webformulieren;
 • applicaties voor mobiele apparaten;
 • Omnijoin;
 • Managed Print Services;

Dit Privacybeleid beschrijft verder ook hoe Brother gebruik maakt van persoonsgegevens die Brother op andere wijze heeft verkregen, zoals bijvoorbeeld per telefoon, e-mail of andere vormen van communicatie.

Als u via een Website gebruik maakt van een bepaalde dienst, kan het zijn dat er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op het verwerken van uw persoonsgegevens. Het is daarom van groot belang dat u voor iedere dienst waar u gebruik van maakt de toepasselijke voorwaarden goed doorleest. Indien en voor zover zulke mogelijk aanvullende voorwaarden en de voorwaarden van dit Privacybeleid met elkaar in strijd zijn, hebben de voorwaarden van die specifieke dienst voorrang op de bepalingen in dit Privacybeleid.

Verder kan een Website van tijd tot tijd ook koppelingen bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders, dochterondernemingen of andere derden. Als u een koppeling naar één van deze websites volgt, moet u zich ervan bewust zijn dat deze websites hun eigen privacy- en cookiebeleid hebben dat van toepassing is op hun gebruik van uw persoonsgegevens. Wij raden u met klem aan deze documenten zorgvuldig door te nemen voordat u uw gegevens verschaft. Brother aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het beleid en de privacypraktijken van zulke websites van derden.

De Europese tak van de Brother-groep heeft het Information Commissioner's Office in het Verenigd Koninkrijk aangewezen als het hoofd databescherming voor de toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (de "AVG").

Brother International Europe Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 664172 met maatschappelijke zetel te Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, het Verenigd Koninkrijk, ("Brother"), is het Europese hoofdkwartier van de Brother-groep. Uw plaatselijke kantoor is Brother International (Belgium) NV/SA, een bedrijf geregistreerd in België met maatschappelijke zetel te Industrialaan 32, 1702, Groot-Bijgaarden, Brussel. Beide bedrijven beschikken over de gegevens die verzameld worden door of in verband met een Website of één van de hierboven beschreven online diensten.

Brother International Europe Limited is het Europese hoofdkwartier van Brother Industries Limited, gevestigd in Nagoya, Japan. Brother is een wereldwijde fabrikant en distributeur van printers, naaimachines en zakelijk oplossingen. Wij zijn actief in meer dan 40 landen over de hele wereld.

Brother kan onder andere de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt door het invullen van formulieren of die u op een andere manier invoert of ter beschikking stelt op een Website. Dit betreft onder meer:

  (a) informatie die verstrekt wordt als een gebruiker zich registreert voor een Website of één van de diensten die Brother aanbiedt;

  (b) informatie die verstrekt wordt in documenten, materialen, communicatiemiddelen of andere inhoud die wordt toegevoegd, verstuurd, doorgegeven, gedistribueerd of anderszins aan u beschikbaar wordt gesteld in verband met uw gebruik van een Website of één van de andere diensten van Brother (waaronder doch niet beperkt tot video- en/of audio-opnames van webconferenties die u heeft georganiseerd of bijgewoond via de Omnijoin).
 • Als u om welke reden dan ook contact met ons opneemt, kan Brother die correspondentie vastleggen.
 • Informatie die wordt vastgelegd via foutregistratie- en rapportagemiddelen die foutgegevens vastleggen en, als u daarvoor kiest, deze gegevens naar Brother sturen zodat Brother op de hoogte blijft van mogelijke softwarefouten en van problemen die zich kunnen voor doen tijdens het gebruik van een Website of één van de andere diensten van Brother.
 • Gedetailleerde informatie over uw bezoeken aan de Websites, wat u doet tijdens uw gebruik van diensten die Brother aanbiedt, al dan niet via de Website en de bronnen waar u op of via de Website toegang toe heeft.

Brother kan de informatie die wij over u hebben op de volgende manieren gebruiken:

 • Om inhoud en informatie op Brother-websites te presenteren op de manier die het meest geschikt is voor u en de apparaten waarop/waarmee u de websites bezoekt;
 • Om u te voorzien van informatie, producten en/of diensten die u bij Brother aanvraagt of waarvan Brother vermoedt dat deze u zouden kunnen interesseren. Voorwaarde is dat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven;
 • Om u te voorzien van (al dan niet kosteloze) diensten die u van tijd tot tijd van Brother kan verzoeken, om met u over die diensten te communiceren en om bestellingen voor producten en/of diensten te kunnen verwerken;
 • Om klantenenquêtes en marktonderzoek uit te voeren, zodat wij onze producten en diensten kunnen verbeteren; of
 • Om uw account te beheren en contact met u op te nemen als dat noodzakelijk is in verband met uw gebruik van de Websites en/of de Brother-diensten, waaronder doch niet beperkt tot het versturen van aankondigingen betreffende geplande wijzigingen in onze websitediensten en de basis waarop deze verstrekt worden.

In bepaalde omstandigheden kan Brother derden voorzien van geaggregeerde informatie over de gebruikers van haar Websites. Dit kan onder andere betreffen: informatie over uw computer, uw IP-adres (indien beschikbaar), besturingssysteem en soort browser. Dit dient om systeemadministratie te ondersteunen en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te verstrekken. Dit betreft statistische gegevens over hoe onze gebruikers browsen en is niet te herleiden tot individuele gebruikers.

Wij willen u erop wijzen dat als u gebruik maakt van Brothers Omnijoin-diensten of daaraan verbonden websites, alle persoonsgegevens die u tijdens het deelnemen aan een webconferentie doorgeeft of beschikbaar stelt ingezien kunnen worden door alle personen die aan die conferentie deelnemen. Alle persoonsgegevens die u tijdens een conferentie doorgeeft, toont, indient, toevoegt of verstuurt kunnen worden gelezen, verzameld, gebruikt, opgenomen, gedistribueerd en/of opnieuw verstuurd worden door alle deelnemers aan die conferentie, voor welk doeleinde dan ook. Brother is niet verantwoordelijk voor de manier waarop andere deelnemers aan conferenties of derden gebruik maken van uw persoonsgegevens.

De webconferentiediensten op de Omnijoin-website bevatten onder meer een remote acces-functie en een functie voor het overzetten van bestanden. Door deze functies te gebruiken kunt u op afstand bestanden van uw eigen computer of apparaat (“Apparaat”) versturen naar een Apparaat of een andere deelnemer. Ook kunt u bestanden op het Apparaat van andere deelnemers inzien en overzetten naar uw eigen apparaat. U kunt andere deelnemers aan de conferentie toestemming geven voor het inzien en overzetten van bestanden op uw Apparaat door op [document doorgeven] of [bureaublad doorgeven] te klikken als u daarom gevraagd wordt. Als u niet wilt dat andere deelnemers toegang hebben tot uw Apparaat en de data op dat Apparaat, klik dan niet op [document doorgeven] of [bureaublad doorgeven] als u daarom gevraagd wordt.

Brother kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de remote access-functies door u of andere Omnijoin-deelnemers, noch voor de gegevens of informatie die door middel van die functies worden ingezien, ingediend of verstuurd. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw gebruik van de remote access-functies en het verwante gebruik van de gegevens die u raadpleegt. U moet er zelf voor zorgen dat alleen de mensen die het toegestaan is bestanden en gegevens op uw Apparaat in te zien toegang krijgen. U bent er verder ook zelf verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de deelnemers die u toegang verstrekt op de hoogte zijn van de manier waarop de betreffende bestanden en gegevens gebruikt mogen worden en of er beperkingen op het gebruik of het doorsturen van deze bestanden en gegevens van kracht zijn. U mag enkel gegevens op de Apparaten van andere deelnemers inzien/gebruiken indien en voor zover u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Over het algemeen slaat Brother uw persoonsgegevens op en verwerkt deze in de Europese Economische Ruimte (EER). De gegevens die Brother van u verzameld kunnen echter verstuurd worden naar en opgeslagen worden in een land buiten de EER. Het is mogelijk dat de wet- en regelgeving van dat land niet dezelfde bescherming voor persoonsgegevens biedt, maar wij zullen er in alle gevallen voor zorgen dat er altijd een vergelijkbaar beschermingsniveau geboden wordt en dat organisaties die uw persoonsgegevens buiten de EU of de Brother Groep verwerken onze uitdrukkelijke aanwijzingen betreffende uw persoonsgegevens naleven.

Brother doet haar best om de persoonsgegevens die we van u ontvangen goed te beschermen, maar desondanks is het versturen of ontvangen van informatie over het internet nooit honderd procent veilig. Als u via het internet informatie naar ons stuurt, doet u dit op eigen risico. Om alle mogelijke verwarring te voorkomen, benadrukken wij hierbij dat Brother geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt inzake verliezen of schade geleden als gevolg van zo’n overdracht.

Als u een wachtwoord hebt gekozen of van Brother hebt ontvangen waarmee u toegang kunt verkrijgen tot bepaalde delen van een Website of tot uw geregistreerde account, moet u dit wachtwoord nooit aan anderen doorgeven.

Als u informatie naar Brother verstuurt, moet u uw best doen ervoor te zorgen dat deze informatie juist is. Stelt u ons alstublieft op de hoogte als er zich wijzigingen in deze informatie voordoen zodat wij altijd over de juiste persoonsgegevens beschikken. Als u een account voor een Website heeft aangemaakt, kunt u zelf te allen tijde uw persoonsgegevens inzien door in te loggen op uw account.

Brother verstrekt uw persoonsgegevens enkel binnen de Brother-groep, behalve als het verstrekken aan andere partijen wettelijk verplicht of toegestaan is. Graag wijzen wij u erop dat sommige bedrijven binnen de Brother-groep buiten de EER gevestigd zijn. Zie voor meer informatie de paragraaf  “Waar wij uw gegevens opslaan” hierboven.

Over het algemeen verstrekken wij uw persoonsgegevens niet buiten de Brother-groep, maar het kan voorkomen dat Brother er in de volgende omstandigheden voor kiest om uw persoonsgegevens te verstrekken, als er passende beveiligingsmaatregelen zijn genomen:

 • Als Brother bedrijven of activa verkoopt – in dat geval kan Brother uw persoonsgegevens doorgeven aan potentiële kopers;
 • Als Brother of al haar activa overgenomen worden door een derde – in dat geval worden alle persoonsgegevens die Brother van u en van andere klanten bezit ook overgenomen;
 • Als Brother diensten waarvoor het verwerken van uw persoonsgegevens nodig is, uitbesteedt aan derden, bijvoorbeeld als wij een derde vragen:

  (i) om IT-apparatuur waarop uw persoonsgegevens opgeslagen en ingezien worden te leveren en te onderhouden;
  (ii) om deze website te organiseren en te onderhouden; of
  (iii) om ons op een andere wijze te ondersteunen bij bepaalde diensten die wij via op of via deze website leveren; en
 • Als Brother op grond van een wettelijke verplichting gehouden is om uw persoonsgegevens te verstrekken of door te geven, of om (een deel van) de Gebruiksvoorwaarden van een website af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen en veiligheid van een persoon/van personen te beschermen (waaronder doch niet beperkt tot het opsporen en voorkomen van fraude).

Brother licht u in tijdens het verzamelen van uw gegevens als Brother uw gegevens graag voor marketingdoeleinden zou gebruiken, maar wij doen dit uitsluitend als u uw toestemming verleent voor zulk gebruik van uw persoonsgegevens. U kunt rechten uitoefenen om te voorkomen dat Brother uw gegevens zo gebruikt door aan te geven dat u niet wilt dat wij voor marketingdoeleinden contact met u opnemen. Als u dit niet heeft aangegeven, kunt u dit altijd op een later tijdstip alsnog doen door contact met Brother op te nemen via privacy@brother.be of via uw account op de Website.

Brother bewaart uw gegevens zo lang als nodig voor de activiteit(en) waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Als u een Website-account verwijdert, worden uw persoonsgegevens ook verwijderd of geanonimiseerd om daarna uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt te worden.

Gegevens die via Webformulieren worden verzameld, worden zes (6) maanden lang opgeslagen en gebruikt. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd om uitsluitend voor analytische doeleinden gebruikt te worden.

Op grond van de AVG heeft u het recht om op te vragen wat voor gegevens wij van u verzameld en opgeslagen hebben en in bepaalde gevallen kunt u eisen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen of ons gebruik daarvan staken. Als u de persoonsgegevens die wij van u hebben in wilt zien, kunt u hier een verzoek voor indienen. Brother verwerkt dit verzoek in overeenstemming met de AVG zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of aangevuld. Om te controleren of een inzageverzoek authentiek is en daarmee te voorkomen dat wij persoonsgegevens verstrekken aan iemand die niet de betrokkene is, vragen wij u twee vormen van identificatie te verstrekken als u een verzoek indient (identiteitskaart, paspoort, rijbewijs, geboorteakte, bankafschrift, energierekening, etc.).

U kunt uw account op een Website van Brother verwijderen door de aanwijzingen in uw online Brother-account te volgen.

Brother kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen dan een melding plaatsen op deze pagina of elders op de website. Omdat het Privacybeleid op u van toepassing is, wordt u geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om te zien welke wijzigingen wij doorgevoerd hebben.

Voor meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens, ga naar de website van de Privacycommissie.

Als u een specifieke vraag of zorg hebt over dit Privacybeleid, neem dan alstublieft contact met ons op via privacy@brother.be.

Cookies zijn kleine stukjes data die unieke identificatoren kunnen bevatten en die naar uw computer, telefoon of tablet verstuurd worden. Cookies worden gebruikt om informatie over u en uw apparaat op te slaan of op te vragen. Meestal worden cookies gebruikt om uw ervaring op een website te personaliseren.

Brother maakt op haar Websites gebruik van cookies. Meer informatie over hoe en voor welke doeleinden wij cookies gebruiken, vindt u in ons Cookiebeleid.