1. Home Brother
 2. Over ons
 3. Algemene voorwaarden voor online verkoop

1.1 Identificatie van de partijen

"Brother": Brother International Belgium, met zetel te 't Hofveld 8, 1702 Groot-Bijgaarden, ingeschreven onder het BTW/ondernemingsnummer 0411.519.530.

"Koper": iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Brother in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

"Product(en)": het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.

1.2 Aanvaarding van de voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Brother en de Koper onderworpen aan de onderhavige Algemene Verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de Koper, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de Koper onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

1.3 Toepassingsgebied

Ofschoon de algemene verkoopsvoorwaarden en de www.brother.be website, evenals zijn inhoud wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden ze uitsluitend opgemaakt voor de Belgische klanten. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de Koper, zijn uitgesloten. Dientengevolge is het aanbod op deze site slechts bestemd voor in België woonachtige klanten. Elke overeenkomst zal bijgevolg in de Nederlandse of de Franse taal, naar keuze van de klant, opgesteld worden.

1.4 Wijzigingen van de voorwaarden

Brother behoudt zich het recht voor zijn Algemene Verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder de Koper persoonlijk op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de Koper om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Door het gebruik van de website van Brother en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Koper deze Algemene verkoopsvoorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die vermeld staan op de website.

1.5 Eigenschappen en prijslijsten

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de website, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. Brother behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van zijn aanbod en prijslijsten te wijzigen en bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een Product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.

2.1 Totstandkoming internetverkoop

Een overeenkomst komt tot stand op het ogenblik dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven. Brother en de Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvang daarvan. De elektronische bestanden van Brother gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.2 Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere bijdragen volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Koper.

2.3 Recupel bijdrage

Het grootste deel van de Producten die op elektriciteit werken (op het netwerk, op batterijen of op accu) zijn onderworpen aan deze bijdrage. Het bedrag van deze bijdrage verschilt volgens de Producten. De vzw Recupel is met de recyclage hiervan belast. Deze bijdrage wordt op uw factuur aangerekend bovenop de nettoprijs van de Producten, exclusief btw.

2.4 Bebat bijdragen

Brother is aangesloten bij de vzw Bebat, een fonds belast met de ophaling en recyclage van gebruikte batterijen. Deze bijdrage wordt op uw factuur aangerekend bovenop de nettoprijs van de Producten, exclusief btw.

2.5 Rechtspersonen

In geval een rechtspersoon als Koper fungeert, kan de prijs exclusief btw worden aangeduid. Facturen worden enkel op aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen. Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen.

2.6 Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die Brother in haar bevestiging conform Art. 2.1 van deze Algemene verkoopsvoorwaarden heeft meegedeeld.

2.7 Verzendkosten

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen en bijdragen, tenzij de Koper optreedt als rechtspersoon, maar exclusief verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden in uw winkelmandje weergegeven tijdens de betaling.

2.8 Betaling

De betaling van online bestellingen kan gebeuren met Visa en MasterCard kredietkaarten, met Bancontact debetkaarten of met de Payconiq by Bancontact app. De voorwaarden van de betreffende kaartuitgever zijn van toepassing. Brother is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

3.1 Transport

De bestelling wordt door een externe transporteur aangeboden op het leveringsadres dat de Koper heeft vermeld bij de bestelling. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten met vermelding van de datum waarop hij zich opnieuw met het pakket zal aanbieden. De bestelling wordt geannuleerd indien de Koper zijn bestelling niet in ontvangst heeft genomen na drie aanbiedingen door de transporteur. De Koper krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de verzendkosten.

3.2 Ontvangst van de goederen

Onze transporteur zal de bestelling enkel afleveren wanneer de Koper een officieel identiteitsbewijs toont en leveringsbon ondertekent voor goede ontvangst. In geval van betaling via kredietkaart, wordt de Koper voor zijn eigen veiligheid eveneens gevraagd de kredietkaart of een fotokopie hiervan te tonen. De levering zal in dat geval enkel plaatsvinden indien het leveringsadres overeenstemt met het adres van de Koper.

3.3 Levertermijn

Brother streeft ernaar de levering uit te voeren binnen de twee (2), en uiterlijk vijf (5), werkdagen na ontvangst van de bestelling. Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden de bestelling niet geleverd is binnen de dertig (30) dagen, heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren met recht op terugbetaling, doch met uitsluiting van het recht op enige schadevergoeding.

3.4 Voorraad

Brother verwerkt bestellingen afhankelijk van de beschikbare voorraden. In het geval een besteld Product niet op voorraad zou zijn, verplicht Brother zich ertoe de Koper binnen de vijftien dagen na het doorgeven van de bestelling hiervan per e-mail op de hoogte te brengen en aan te geven binnen hoeveel tijd het Product kan worden geleverd.

3.5 Verzendkosten

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de site, bedragen de verzendkosten € 10 incl. btw voor leveringen uitsluitend in België. Brother biedt gratis verzending aan voor leveringen vanaf € 40 incl. btw.

Indien een bestelling bestaat uit verschillende artikels die dienen te worden geleverd op éénzelfde adres, dan worden slechts eenmaal verzendkosten te worden betaald.

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft de Brother eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling van de prijs in hoofdsom en/of interest(en) en/of forfaitaire schadevergoeding(en). Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de Koper vanaf de levering of ontvangst van de goederen.

5.1 Zichtbare gebreken

De Koper is steeds verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken. Elk zichtbaar gebrek aan het Product moet worden vermeld op de kopie van de leveringsbon die bij de Koper wordt nagelaten.

5.2 Klachten en termijn

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het Product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen de zeven (7) dagen na levering aan Brother ter kennis worden gebracht via e-mail (order@brother.be) of fax (02/467.44.44).

6.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar voor toestellen die zich op Belgisch grondgebied bevinden. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling te worden gemeld. Om van zijn garantie te kunnen genieten, dient de Koper zijn toestel te registreren.

6.2 Uitsluitingen

Onder meer de volgende elementen zijn uitgesloten van de wettelijke waarborg:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die na de levering werd veroorzaakt aan het goed (b.v. oxidatie, schokken, val)
 • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen (bv. batterijen)
 • de vervanging van verbruiksartikelen (bv. toners, inktpatronen en drums)
 • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen en natuurrampen
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid, een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of het gebruik strijdig met de voorschriften van de fabrikant
 • slijtage

7.1 Definitie en termijn

De Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het Product kan terugsturen zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

7.2 Retourzendingen en RMA

Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of met een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor rekening en risico van de Koper, behalve als het Product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het Product terugsturen naar Brother en een retourdocument aanvragen via e-mail (info@brother.be). Elk teruggestuurd Product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugzending naar de Koper.

7.3 Terugbetaling

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Brother binnen de zeven (7) werkdagen zorg dragen voor de terugbetaling van de som die de Koper aan Brother betaalde. De terugbetaling gebeurt middels een door Brother gekozen, maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze. Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruik werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacybeleid dat deel uitmaakt van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop. De Koper dient het Privacybeleid aandachtig te lezen.

Brother is niet aansprakelijk voor indirecte schade. De contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Brother is beperkt tot de waarde van de bestelde koopwaar.

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Brother. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan:

 • auteursrechten
 • merkrechten
 • tekeningrechten
 • modellenrechten
 • andere intellectuele eigendomsrechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bv. e-mail, gegevensback-ups).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Asse.

De Koper heeft de mogelijkheid om online een klacht in te dienen bij de Europese Commissie.

Door de aankoop van Producten via deze website verklaart de Koper minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om Producten en diensten aan te kopen via deze website. De Koper stemt ermee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden (bv. door inwonende minderjarigen).