1. Home Brother
  2. Over ons
  3. Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden beschrijven de regels voor het gebruik van onze websites www.brother.be en www.brother.lu (onze website).

www.brother.be en www.brother.lu zijn websites van Brother International Belgium NV (“Wij”). Wij zijn geregistreerd in België onder ondernemingsnummer BE0411.519.530. Onze maatschappelijke zetel is 't Hofveld 8, 1702 Groot Bijgaarden. Ons btw-nummer is BE 411.519.530.

Wij zijn een naamloze vennootschap.

Om contact met ons op te nemen kan je e-mailen naar info@brother.be of bellen naar +32 (0)2 467 42 11.

Door van deze website gebruik te maken, bevestigt je dat je akkoord gaat met de onderhavige gebruiksvoorwaarden en beloof je deze voorwaarden na te leven.

Als je niet met deze voorwaarden akkoord gaat, moet je deze website niet gebruiken.

Wij raden je aan een exemplaar van deze voorwaarden af te drukken zodat je deze op een later moment weer kan raadplegen.

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op je gebruik van onze website:

  • Ons Privacybeleid, waarin de voorwaarden beschreven worden op grond waarvan wij persoonsgegevens verwerken die wij van je verzamelen of die je aan ons verstrekt. Door onze website te gebruiken, geef je toestemming voor deze verwerkingen en garandeer je dat alle informatie die je verstrekt juist is.
  • Ons Cookiebeleid, waarin beschreven wordt hoe op onze website cookies gebruikt worden.

Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken of wijzigen. Het is daarom belangrijk dat je elke keer dat je onze website bezoekt deze voorwaarden doorleest zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele voorwaarden. Deze voorwaarden zijn meest recent bijgewerkt op 1 mei 2018.

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aan onze website doorvoeren naar aanleiding van veranderingen in onze producten, de behoeftes van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten.

Onze website is gratis toegankelijk. Wij garanderen niet dat deze website of (delen van) de inhoud op de website altijd of zonder onderbrekingen toegankelijk zullen blijven. Wij kunnen om zakelijke en operationele redenen besluiten om (delen van) deze website permanent of tijdelijk uit de lucht te halen. Wij zullen in dit geval proberen je hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Je bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via je internetverbinding toegang tot onze website verkrijgen op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke voorwaarden en deze naleven.

Onze website is bedoeld voor mensen woonachtig in België of in het Groothertogdom Luxemburg. Wij garanderen niet dat de inhoud die op of via onze website beschikbaar is, geschikt is voor gebruik in of beschikbaar is op andere locaties.

Als je een identificatiecode, wachtwoord of andere gegevens kiest of van ons ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, wordt je geacht deze informatie strikt vertrouwelijk te behandelen. Je mag deze informatie in geen geval aan derden verschaffen.

Wij zijn gerechtigd om te allen tijde codes of wachtwoorden van gebruikers te deactiveren, ongeacht of deze door jou of door ons gekozen zijn, als wij redenen hebben om te denken dat je je niet hebt gehouden aan een of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Als je weet of vermoedt dat een derde je identificatiecode of je wachtwoord onbedoeld ter kennis is gekomen, moet je ons hiervan direct op de hoogte stellen via privacy@brother.be.

Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten betreffende onze website en de materialen die daarop gepubliceerd worden. Deze werken worden overal ter wereld beschermd door auteursrechten en verdragen. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Je mag voor eigen gebruik één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van alle pagina’s op onze website. Het is je verder ook toegestaan om andere personen binnen je organisatie te wijzen op de inhoud die op onze website geplaatst wordt.

Het is je niet toegestaan de papieren of digitale exemplaren van materialen die je afgedrukt/gedownload hebt op welke manier dan ook te wijzigen en je mag eventuele afbeeldingen, foto’s, video- of audiofragmenten of grafieken niet los van de oorspronkelijke tekst gebruiken.

Onze status (en die van de geïdentificeerde makers) als de auteur van inhoud op onze website moet altijd genoemd worden.

Zonder licentie van ons of onze licentiegevers is het niet toegestaan om enig deel van de inhoud op onze website voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Als je enig deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden komt je recht om onze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen en moet je al je kopieën van onze materialen op ons verzoek vernietigen of aan ons retourneren.

De inhoud op onze website wordt alleen voor algemene doeleinden verstrekt. Deze inhoud is in geen enkel opzicht bedoeld als advies waar je je op kan verlaten. Voordat je actie onderneemt of juist besluit van actie af te zien op basis van de inhoud op onze site, moet je eerst professioneel of deskundig advies inwinnen.

Hoewel wij redelijke inspanningen doen om de informatie op onze website actueel te houden, beloven of garanderen wij op geen enkele (directe of indirecte) manier dat de inhoud op deze website juist, volledig of actueel is.

Als onze website koppelingen bevat naar websites of bronnen van derden, dienen deze koppelingen enkel ter informatie. Deze koppelingen mogen in geen geval opgevat worden als onze goedkeuring van die websites of de informatie die je daar eventueel aan kunt treffen.

Wij hebben geen enkele controle over de inhoud van die websites of bronnen.

Deze website kan informatie en materialen bevatten die door andere gebruikers zijn toegevoegd, onder andere op prikborden of in chatrooms. Wij hebben deze informatie en materialen niet gecontroleerd of goedgekeurd. De meningen van andere gebruikers geven niet noodzakelijk onze ideeën of waarden weer.

Als je een klacht wilt indienen over informatie en/of materialen die door andere gebruikers is/zijn toegevoegd, neem dan contact met ons op via info@brother.be.

Let op: deze website is uitsluitend bedoeld voor binnenlands en persoonlijk gebruik. Je gaat ermee akkoord onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor gederfde winsten, zaken of inkomsten, bedrijfsonderbrekingen of verlies van zakelijke kansen. Als defecte digitale inhoud die door ons verschaft wordt een apparaat of je digitale inhoud beschadigt en dit veroorzaakt is doordat wij niet de noodzakelijke zorgvuldigheid en bekwaamheid hebben gebruikt, zullen wij deze schade herstellen of je een schadevergoeding betalen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die voorkomen had kunnen worden als je gehoor had gegeven aan ons advies om een gratis bijwerking te installeren of schade die veroorzaakt werd doordat je de installatie-aanwijzingen niet goed hebt gevolgd of je niet aan de minimale systeemvereisten hebt gehouden.

Wij garanderen niet dat onze website volledig beveiligd is tegen of vrij is van fouten of virussen.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het configureren van je informatietechnologie, computerprogramma’s en platform waarmee je toegang tot de website verkrijgt. Je moet zelf antivirussoftware op je apparaat installeren en bijhouden.

Het is niet toegestaan om onze website verkeerd te gebruiken door virussen, trojans, wormen, logische bommen of andere schadelijke software toe te voegen. Het is ook niet toegestaan om te proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website zich bevindt, of enige andere server, computer of database die met onze website verbonden is. Het is niet toegestaan onze website aan te vallen door middel van Denial-Of-Service-aanvallen (DOS) of een gedistribueerde DOS-aanval. Overtreding van deze bepaling betekent het plegen van een strafrechtelijke overtreding. Wij doen in geval van overtreding altijd aangifte bij de bevoegde autoriteiten en werken met hen samen om de identiteit van de overtreder te achterhalen. In geval van zo’n overtreding komt je recht onze website te gebruiken onmiddellijk te vervallen.

Als defecte digitale inhoud die door ons verschaft wordt een apparaat of je digitale inhoud beschadigt en dit veroorzaakt is doordat wij niet de noodzakelijke zorgvuldigheid en bekwaamheid hebben gebruikt, zullen wij deze schade herstellen of je een schadevergoeding betalen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gehouden worden voor schade die voorkomen had kunnen worden als je gehoor had gegeven aan ons advies om een gratis bijwerking te installeren of schade die veroorzaakt werd doordat je de installatie-aanwijzingen niet goed hebt gevolgd of je niet aan de minimale systeemvereisten hebt gehouden.

Je mag op je website een koppeling naar onze thuispagina plaatsen, op voorwaarde dat je dit op een behoorlijke en wettelijke manier doet en geen schade aan onze reputatie aanbrengt of daar voor jezelf gebruik van maakt.

Je moet zo’n koppeling nooit plaatsen op een manier die suggereert dat je op welke manier dan ook met ons samenwerkt of dat wij de koppeling en je inhoud goedkeuren of onderschrijven. Het is niet toegestaan om een koppeling naar onze website te plaatsen op een website waarvan je niet de eigenaar bent.

Onze site mag niet op een andere site ingekaderd staan, noch mag je een koppeling maken naar enige andere pagina op onze website dan de thuispagina.

Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor koppelingen zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken.

De website waarop je koppelt moet de standaarden betreffende inhoud uit ons Beleid aanvaardbaar gebruik in alle opzichten naleven.

Als je wil koppelen naar of gebruik wilt maken van andere inhoud dan hierboven beschreven staat, neem dan eerst contact met ons op via info@brother.be.

Als je een klant bent: op deze gebruiksvoorwaarden, de besproken onderwerpen en ontstaan ervan zijn de wetten van je land van verblijf van toepassing. Jij en wij gaan er hierbij mee akkoord dat de rechters in België exclusief bevoegd zijn.

Als je een bedrijf bent: op deze gebruiksvoorwaarden, de besproken onderwerpen en ontstaan ervan (alsook op alle non-contractuele geschillen en/of vorderingen) zijn de wetten van België van toepassing. Jij en wij gaan er hierbij mee akkoord dat de rechters in België exclusief bevoegd zijn.

De naam en het logo van Brother zijn in heel Europa gedeponeerde handelsmerken. Het is niet toegestaan om deze zonder onze voorafgaande toestemming te gebruiken.