Door deel te nemen aan de actie "Brother Laser EcoPro Cashback 02/2024" ("Actie") aanvaardt de deelnemer deze voorwaarden ("Deelnamevoorwaarden").

 

1. Organisator

(1) De Actie wordt georganiseerd door Brother International (Belgium) nv/sa ("Brother")

(2) De Actie wordt in opdracht van de Organisator uitgevoerd door het Agentschap: marken mehrwert - brand added value AG, Schildkrötstr. 15 , 68199 Mannheim, Duitsland ("Agentschap")

 

2. Geldigheid

(1) Alle meerderjarige natuurlijke personen en rechtspersonen die woonachtig of gevestigd zijn in België of in het Groothertogdom Luxemburg komen in aanmerking voor deelname aan de Actie.

(2) Om deel te nemen aan deze Actie moet je een van de in aanmerking komende Brother producten hebben gekocht voor eigen gebruik, niet voor wederverkoop.

(3) Deze Actie is uitsluitend geldig op de in aanmerking komende producten vermeld in Bijlage 1 ("Actieproducten"), die binnen België of het Groothertogdom Luxemburg gekocht moeten zijn.

(4) Werknemers van de promotors, haar wederverkopers, distributeurs, groothandelaren, commerciële leasepartners en hun naaste familie, financiële instellingen en agentschappen of ieder ander die betrokken is bij de creatie en administratie van de Actie zijn uitgesloten van deelname.

(5) Aanvragen voor cashback mogen uitsluitend worden ingediend door eindgebruikers. Aanvragen van wederverkopers namens hun klanten worden niet aanvaard.

(6) Deze Actie is alleen geldig voor nieuwe producten. Gereviseerde toestellen, tweedehandstoestellen, toestellen die via commerciële leasing, huurkoop, URN supported business of soortgelijke regelingen zijn verkregen en toestellen die via internet zijn verkregen van een bedrijf dat niet in België of het Groothertogdom Luxemburg is geregistreerd, komen niet in aanmerking. Bovendien komen toestellen die gratis zijn aangeschaft als onderdeel van een direct of indirect door Brother gesteunde promotie ook niet in aanmerking. In alle omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de geldigheid van de levering te controleren.

 

3. Onderwerp

(1) Eindklanten die binnen de actieperiode van 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024 een Actieproduct kopen in het Deelnamegebied en zich uiterlijk op 31 mei 2024 registreren voor de Actie, ontvangen geld terug ("Cashback"), afhankelijk van het gekochte product, tot de waarde zoals gespecificeerd in Bijlage 1.

(2) Per persoon kunnen maximaal vier Actieproducten voor de Actie worden geregistreerd. Per huishouden/bedrijf mogen maximaal vier personen deelnemen aan de Actie.

(3) De Cashback kan slechts eenmaal per Actieproduct worden toegepast in het kader van deze Actie.

(4) Er vindt een vergelijking plaats van e-mailadressen, dubbele adressen en verificatienummers. Meerdere deelnames die deze Deelnamevoorwaarden schenden, samen met andere manipulatieve maatregelen, zullen leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer van de Actie.

 

4. Producten

Cashback zal worden uitbetaald in overeenstemming met de bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden voor de producten die zijn opgenomen in de lijst van Actieproducten (zie Bijlage 1) en zal worden uitbetaald in het bedrag dat voor het desbetreffende product is gespecificeerd.

 

5. Deelname

(1) Als voorwaarde voor deelname aan de Actie moet de eindklant de volgende informatie volledig en naar behoren hebben bekendgemaakt en beschikbaar hebben gesteld op de website van de Actie: https://www.brother.be/cashback

• Naam en adres van de deelnemer

• E-mailadres van de deelnemer

• Serienummer van het Actieproduct

• Scan of foto van een factuur of vergelijkbaar aankoopbewijs waarop de aankoopdatum en het product duidelijk herkenbaar zijn

• Rekeninggegevens voor het overmaken van de Cashback

(2) Een certificaat van een verkoopplatform of een kassabon is geen voldoende bewijs van aankoop. Bovendien mag het aankoopbewijs niet zijn afgegeven aan iemand anders dan de deelnemer.

(3) De eventuele belastingplicht bij ontvangst van de Cashback blijft bij de ontvanger (eindklant).

(4) Na ontvangst van de deelnamedocumenten ontvangt de deelnemer per e-mail een ontvangstbevestiging van het Agentschap. Het Agentschap is gemachtigd om per e-mail of brief contact op te nemen met de deelnemer als er vragen zijn over de uitvoering van de Actie.

(5) Er bestaat geen recht op deelname indien de gegevens niet tijdig worden ingediend, onleesbaar, onvolledig of anderszins onjuist zijn.

 

6. Uitbetaling

(1) De controle of Cashback kan worden aangevraagd, wordt uitgevoerd door het Agentschap; de Cashback wordt uitbetaald op de door de deelnemer opgegeven rekening.

(2) Het geld wordt uiterlijk zes (6) weken na ontvangst van de volledige deelnamedocumenten, die tijdig moeten zijn ingediend, uitbetaald.

(3) Bij fouten in de door de deelnemer opgegeven bankgegevens kan geen aanspraak worden gemaakt op een nieuwe overmaking van het geld. Brother kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het niet ontvangen van de betaling als gevolg van onjuiste gegevens.

(4) De aanspraak op betaling van de Cashback is niet overdraagbaar. De betaling zal in geen geval in contanten of in materiële activa plaatsvinden.

(5) Brother kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele verloren aanvragen, in welke omstandigheden dan ook, met inbegrip van onjuiste registratie of onjuiste gegevens die zijn verstrekt.

 

7. Verplichting tot terugbetaling in geval van terugzending van het product

Indien een reeds voor de Actie geregistreerd Actieproduct binnen twee maanden wordt geretourneerd, kan geen aanspraak worden gemaakt op Cashback. Reeds toegekende voordelen moeten worden terugbetaald.

 

8. Gegevensbescherming

(1) De door de deelnemers in het kader van de Actie verstrekte gegevens worden door de organisator en het agentschap uitsluitend weergegeven, verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor de uitvoering van de Actie, zoals blijkt uit deze Deelnamevoorwaarden. De deelnemers kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag, de verwerking en het gebruik van hun gegevens door een e-mail te sturen naar brother-eu@markenmehrwert.com. Bij intrekking van deze toestemming worden de gegevens van de betreffende deelnemer onmiddellijk gewist - verdere deelname aan de Actie is dan niet meer mogelijk.

(2) De persoonlijke gegevens van de deelnemer zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Actie.

(3) Na afloop van de Actie worden de persoonsgegevens van de deelnemer gewist, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. Indien een deelnemer echter heeft ingestemd met het ontvangen van promotiemateriaal en informatie in verband met de Actie door een kruisje te zetten in het daarvoor bestemde veld, zullen zijn persoonsgegevens door de Organisator of de aan haar gelieerde ondernemingen worden gebruikt. De deelnemer kan te allen tijde en met toekomstige werking bezwaar maken tegen het ontvangen van promotiemateriaal en informatie.

 

9. Diverse

(1) De Organisator behoudt zich het recht voor deze Actie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verlengen of voortijdig te beëindigen.

(2) Deze Deelnamevoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen is de locatie van de maatschappelijke zetel van de Organisator.

(3) Indien een of meer bepalingen van deze Deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen daardoor niet aangetast.

(4) Als je vragen hebt over de uitvoering van de Actie, stuur dan een e-mail naar brother-eu@markenmehrwert.com.

 

Bijlage 1 - Actieproducten

Model - Cashbackbedrag per toestel

  • HL-L2400DWE - € 25,00
  • DCP-L2627DWE - € 40,00
  • MFC-L2860DWE - € 40,00
  • HL-L3220CWE - € 40,00
  • DCP-L3520CDWE - € 75,00
  • MFC-L3740CDWE - € 75,00

Koop een printer en claim je cashback