1. Home Brother
  2. Business
  3. Resource Hub
  4. Blog
  5. Innovatie
  6. Zal de impact van COVID-19 de gezondheidsdiensten blijvend veranderen?
healthcare-digital-transformation-post-covid

Zal de impact van COVID-19 de gezondheidsdiensten blijvend veranderen?

Wereldwijd vergde de COVID-19 pandemie een bovenmenselijke reactie van gezondheidswerkers.

Verpleegkundigen, receptionisten, artsen en IT-afdelingen werden geconfronteerd met een ongekende druk en hebben de handen ineengeslagen om de gezondheidssector soepel te laten functioneren.

De snelheid waarmee nieuwe protocollen en ziekenhuizen tot stand zijn gekomen, is gewoonweg fenomenaal. Maar hoe zal het verder gaan met de gezondheidssector?

 Er moeten dringend meer gezondheidswerkers aangeworven, opgeleid en behouden worden, maar ze moeten ook hun tijd nuttig kunnen besteden voor de zorg van de patiënten..

European Institute of Technology Health

Een van de belangrijkste gevolgen van de COVID-19-pandemie is de manier waarop de gezondheidsdiensten met de patiënten omgaan. Om de veiligheid van het personeel en de patiënten te garanderen, is er in veel ziekenhuizen en gezondheidscentra slechts beperkte fysieke interactie en worden wachtkamers vervangen door online of telefonische afspraken.

De invoering van dienstverlening op afstand heeft de druk op het zorgpersoneel doen afnemen. Het zou dan ook zinvol zijn om dezelfde diensten aan te bieden zodra de situatie weer normaal is.

Het is duidelijk dat COVID-19 de digitale transformatie van de gezondheidssector heeft versneld. Veel mensen die voorheen aarzelden om digitalisering te omarmen, hebben nu de vele voordelen ervan voor patiënten en gezondheidswerkers met eigen ogen gezien. 

Hoe zijn de werkmethoden veranderd?

De COVID-19-pandemie heeft ertoe geleid dat veel mensen in de gezondheidssector thuis moesten werken, waardoor het gebruik van papieren dossiers bijzonder moeilijk werd. Dankzij de vele reeds beschikbare digitale oplossingen, zoals het scannen van documenten en het aanmaken van elektronische dossiers, wordt de continuïteit van het werk verzekerd.

Professionals in de gezondheidszorg, die over bestaande en robuuste systemen voor gegevens- en documentverwerking beschikken, zullen het best in staat zijn zich aan te passen. In het bijzonder met systemen die hen in staat stellen patiëntendossiers op hun scherm weer te geven, snel informatie te delen en behandelingen onmiddellijk met hun teams te bespreken via videogesprekken.

Door de digitalisering van patiëntengegevens wordt minder tijd besteed aan het worstelen met meerdere systemen en het zoeken naar papieren documenten, en kan meer tijd besteed worden aan de kwaliteit van de zorg die mensen ontvangen. Maar dit is slechts het topje van de ijsberg.

Activiteiten die momenteel tot 80% van de tijd van het verplegend personeel in beslag nemen, kunnen door het gebruik van technologie worden gestroomlijnd of zelfs geschrapt1. Dit wordt ondersteund door gegevens uit een verslag dat in 2020 is gepubliceerd door het Europees Instituut voor Technologie (EIT) en McKinsey. Volgens het verslag zou technologie niet alleen de tijd die aan administratieve taken wordt besteed kunnen verminderen, maar ook tekorten aan arbeidskrachten verhelpen en het onderzoek naar en de ontwikkeling van levensreddende behandelingen versnellen.

healthcare-digital-transformation-post-covid-blog-image

Een langetermijnvisie voor verandering

Tijdens de pandemie moest de gezondheidszorg, die al een transformatie onderging, vertrouwen op de invoering van technologie om op korte termijn resultaten te boeken, terwijl tegelijkertijd veranderingen voor de lange termijn moesten worden doorgevoerd.

Bij het begin van de pandemie meldde 77% van de in de Europese Unie werkzame clinici dat hun instelling al "goed voorbereid" of "zeer goed voorbereid" was op de invoering van digitale technologieën 2.

In het licht van deze versnelde digitale transformatie verklaarde 74,7% van de huisartsen, 60,2% van de artsen in de secundaire zorg en 56,8% van de verpleegkundigen in de EU dat COVID-19 de invoering van digitale technologieën had vergemakkelijkt, wat bijdroeg tot de transformatie van hun proces 2.

Tijdens de pandemie heeft het werk van de IT-afdelingen om de gezondheidszorgtechnologie te moderniseren en te versterken, vruchten afgeworpen. Onder ongekende druk wisten vele professionals zich staande te houden en bruggen te slaan tussen verschillende artsen, disciplines en landen.

Cristian Bușoi, een Roemeense arts en lid van het Europees Parlement, erkende de voordelen van deze samenwerking toen hij verklaarde: « Ik ben er zeker van dat deze samenwerking, dialoog en solidariteit zullen worden voortgezet. Als de crisis eenmaal achter de rug is, zal het misschien moeilijk zijn om hetzelfde niveau van inzet te handhaven, maar de vastberadenheid zal er zijn, aangezien iedereen heeft gezien dat we op EU-niveau meer kunnen doen.3 »

 De uitdaging die deze pandemie voor de gezondheidssector teweegbracht, heeft ongetwijfeld bijgedragen tot een versnelde ontwikkeling ervan. De verschillende professionals in de sector hebben moeite gehad om snel en op afstand zorg te verlenen. Het is echter belangrijk deze dynamiek vast te houden om ervoor te zorgen dat deze voordelen op lange termijn blijven bestaan en de gezondheidsstelsels kunnen helpen zich voor te bereiden op de toekomst, wat iedereen ten goede zal komen. 

Jan-Philipp Beck, CEO van European Institute of Technology Health

Uitsluiting van gezondheidszorg beperken

Ondanks al deze beloften is het belangrijk te onthouden dat de digitale transformatie van de gezondheidssector niet alleen over gegevens of werkprocessen gaat: het gaat vooral over mensen. Dat gezegd zijnde, moeten we voorzichtig te werk gaan.

De overgang naar 100% digitale gezondheidszorg zou wel eens de mensen, die het het hardst nodig hebben, kunnen uitsluiten. Digitale toegang blijft een probleem voor oudere, arme en gehandicapte patiënten. Uit studies blijkt dat 80 miljoen Europeanen nooit gebruik maken van het internet, omdat zij geen computer hebben of omdat het te duur is. Bovendien beschikt 28,9% van de Europese bevolking niet over digitale basisvaardigheden, waardoor het risico op uitsluiting van de gezondheidszorg toeneemt 2.

Onthoud dat de menselijke factor van het grootste belang is. Hoewel de technologie nu voor de meeste mensen toegankelijk is, kunnen sommige patiënten zich nog ongemakkelijk voelen bij videoconsulten op afstand. Vooral in een tijd waarin privacy en veiligheid belangrijke overwegingen zijn.

Hoewel de COVID-19-pandemie de gezondheidszorg heeft ontwricht en radicale veranderingen in de zorgverlening heeft teweeggebracht, heeft ze ook geholpen de digitalisering te versnellen, waardoor in een paar maanden tijd een sprong voorwaarts is gemaakt die anders minstens een decennium zou hebben geduurd..

Deloitte : Digitale transformatie

Vorm geven aan een nieuwe IT-omgeving in de gezondheidssector

De werkelijke impact van de COVID-19 pandemie zal wellicht pas over vele jaren zichtbaar worden. Om te profiteren van de vooruitgang die de afgelopen maanden is geboekt, moet de gezondheidssector het momentum echter vasthouden. Veel zorgverleners hebben aangetoond dat digitalisering, in combinatie met de juiste IT-infrastructuur, de patiënten ten goede kan komen en de druk op het personeel in de eerstelijnsgezondheidszorg kan verlichten. Dit gezegd zijnde, is het belangrijk te bedenken hoe snel deze transformatie heeft plaatsgevonden.

De gezondheidssector staat van oudsher bekend om zijn bureaucratie en inertie bij veranderingen. Toch heeft deze pandemie laten zien dat ze tot grote reacties in staat is wanneer verandering duidelijk nodig is. Het is nu van essentieel belang om van deze ervaringen te leren en ze aan te passen aan het nieuwe post-pandemische medische landschap.

 De erfenis van deze pandemie zou wel eens de opkomst kunnen zijn van nieuwe rationele benaderingen van de betrekkingen, gebaseerd op een grotere mate van samenwerking, « goodwill » en vertrouwen. 

Deloitte : Digitale transformatie

IT-afdelingen zullen dus een centrale rol spelen. Velen van hen zullen al een sterke staat van dienst hebben op het gebied van de integratie van gezondheidszorgtechnologieën, of het nu gaat om het vooruithelpen van de digitalisering en het delen van documenten of het verbeteren van het werken op afstand. De uitdaging die voor ons ligt, is ervoor te zorgen dat dit op «macro»-schaal kan gebeuren.

Hoewel deze crisis een echte catastrofe is, heeft ze ook twee fundamentele kenmerken van de Europese gezondheidsdiensten onder de aandacht gebracht: veerkracht en innovatie.

Dit is een uitzonderlijke kans, omdat IT-leiders een rol kunnen spelen bij de transformatie van werkprocessen, samenwerking en patiëntenervaring in heel Europa.

Brother heeft een lange geschiedenis en uitgebreide ervaring in het leveren van technologische oplossingen voor de gezondheidszorg. Van apotheken en huisartsenpraktijken tot ziekenhuizen en zorgcentra - onze producten en oplossingen maken het dagelijkse werk van zorgpersoneel eenvoudiger.

Neem voor meer informatie vandaag nog contact op met ons team van specialisten.

1 sciencebusiness.net : EIT Health urges European healthcare providers to embrace AI and technology after the pandemic highlights fragility of healthcare systems
2 Deloitte : Digital transformation : Shaping the future of European healthcare
3 sciencebusiness.net : Pandemic could prompt healthcare overhaul

Meer artikels over Brother Blog | Tips voor innovatie op de werkvloer

Dit vind je wellicht ook leuk...

Terug naar boven