1. Home Brother
  2. Business
  3. Resource Hub
  4. Blog
  5. Innovatie
  6. Digitalisering en de COVID-19 pandemie: hoe ontwikkelde de gezondheidstechnologie tijdens de crisis?
healthcare-digitisation-during-covid

Digitalisering en de COVID-19 pandemie: hoe ontwikkelde de gezondheidstechnologie tijdens de crisis?

Tijdens de COVID-19-pandemie heeft de toename van medische consultaties en behandelingen op afstand geleid tot een stijgende versnelling in de richting van digitale oplossingen.

Deze digitale respons is in de eerste plaats afkomstig van de eerstelijnszorg, terwijl veel zorgverleners in de secundaire zorg prioriteit geven aan de behandeling van COVID-19-patiënten. Dusdanig heeft de secundaire zorg het persoonlijke overleg en de follow-up met individuele personen gehandhaafd. In veel gevallen is het echter niet nodig om naar het ziekenhuis te gaan om met iemand te praten. De tweedelijnszorgsector is evenwel nog niet helemaal klaar voor de digitalisering van procedures. Bijna 30% van de artsen in de secundaire zorg zegt dat hun faciliteiten "helemaal niet" of slechts "enigszins" zijn voorbereid op de invoering van digitale technologieën1.

In de frontlinie

Voor veel mensen was de eerstelijnsgezondheidszorg het eerste contactpunt tijdens de eerste weken van de COVID-19-pandemie. Om de toevloed van verzoeken aan te kunnen en het contact tot een minimum te beperken, hebben ze het aantal telefonische, e-mail- en teleconsultaties opgevoerd. Dit hielp de continuïteit van de zorg te waarborgen, maar stelde ook degenen die dat nodig hadden in staat fysieke afspraken te maken.

In die periode heerste er terechte bezorgdheid over mensen wiens dagelijkse verzorging moest worden uitgesteld of stopgezet.

Het is noodzakelijk om de gevolgen van de pandemie te beheersen en tegelijkertijd het hoofd te bieden aan de potentiële explosie van de geestelijke gezondheidszorg als gevolg daarvan. De secundaire zorg kan hieruit waardevolle lessen leren, voortbouwend op de ervaring van de eerstelijnszorg om hun eigen overgang naar digitale methoden te leiden.

Een sector in ontwikkeling

Hoewel de COVID-19-pandemie de gezondheidszorg ontwrichtte en radicale veranderingen in de zorgverlening teweegbracht, heeft ze ook geholpen om de digitalisering van de medische sector te versnellen, waarbij in enkele maanden tijd een sprong voorwaarts is gemaakt die anders meer dan een decennium zou hebben geduurd. Deze digitale transformatie zal van cruciaal belang zijn om de toekomst van de gezondheidszorg vorm te geven.

Deloitte: Digitale transformatie - Vorm geven aan de toekomst van de gezondheidszorg in Europa

In heel Europa maken steeds meer mensen gebruik van de digitale technologieën waarover ze beschikken om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie en hun zorg te beheren. Deze toepassingen omvatten het online zoeken naar informatie, het boeken van medische afspraken, het bijwonen van online consulten en het gebruik van digitale technologieën om hun gezondheid op afstand te beheren1.

Dergelijke transformaties zijn ingrijpend en leveren een aanzienlijke tijdwinst op voor zowel gezondheidswerkers als patiënten. Net als veel andere sectoren heeft de gezondheidssector een overgang naar werken op afstand doorgemaakt. De gezondheidszorgsector staat echter voor unieke uitdagingen wanneer het gaat om het delen van zeer gevoelige informatie, zoals patiëntendossiers.

Het delen van fysieke documenten is duur en tijdrovend. Het leidt ook tot problemen met privacy en teambeheer. En dit is waar het gebruik van beveiligde digitale technologie van pas komt.

De voordelen van deze digitale transformatie gaan verder dan patiëntenzorg. Opleiding en integratie van personeel kunnen op afstand gebeuren, waardoor teams behouden blijven en men zich minder moet verplaatsen.

We hebben de technologie...

De medische technologie, om dit allemaal digitaal te doen, bestaat al. Bovendien kan het gemakkelijk in bestaande werkprocessen geïntegreerd worden, zodat geen extra middelen of grote nieuwe investeringen in personeel nodig zijn. Het is nu aan de beleidsmakers om hun IT-strategieën bij te werken en te investeren in nieuwe omgevingen die aan de behoeften van de gezondheidszorg in de toekomst zullen voldoen.

In de gezondheidszorg is het beginsel van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt van fundamenteel belang, en dit moet intact blijven bij de digitale overgang. IT-afdelingen zijn als eerste op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen. Veel moderne apparaten, zoals printers en scanners, hebben ingebouwde beveiligingsfuncties zoals Pull Printing, gegevenscodering en gebruikersauthenticatie. Opleiding zal van essentieel belang zijn voor alle personeelsleden om het belang van digitalisering in te zien en hun gewoonten en denkwijzen te veranderen.

healthcare-digitisation-during-covid-blog-image

Wat kunnen professionals in de secundaire zorg hiervan leren?

Het vermogen van de eerstelijnsgezondheidszorg om te reageren op en zich aan te passen aan de huidige veranderingen en uitdagingen is indrukwekkend geweest. Ondanks het feit dat ze tijdens de gezondheidscrisis in de frontlinie stonden, zijn zij erin geslaagd grote vooruitgang te boeken, zowel in hun systemen als in het gedrag van hun teams. Daarom kunnen professionals in de tweedelijnszorg nu profiteren van de opgedane ervaring om hun eigen transformatie door te voeren, rekening houdend met de volgende elementen:

- Iedereen moet erbij betrokken zijn

Zoals veel IT-afdelingen weten, kan de IT-kennis van personeel in de secundaire zorg sterk uiteenlopen. Hoewel de meesten computervaardig zijn, hebben sommigen geen ervaring met videoconferentiesoftware of missen ze het vertrouwen om collega's en patiënten te laten zien hoe het moet.

Een snelle en belangrijke verandering kan ontmoedigend zijn. Er is een uitgebreid opleidingsprogramma nodig om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte is van het digitaliseringsproces. Dit geldt met name op het gebied van veiligheid, waar mensen die gewoon zijn om op een veilige manier met papieren documenten om te gaan, ook digitale veiligheidsmaatregelen zullen moeten begrijpen.

- Het juiste evenwicht vinden

Hoewel onlineconsultaties populair zijn bij sommige patiënten, zijn ze misschien niet geschikt voor iedereen, vooral niet voor oudere en kwetsbare personen of mensen die in landelijke gebieden wonen. 29% van de Europese burgers beschikt niet over digitale basisvaardigheden, waardoor het risico van digitale uitsluiting toeneemt, terwijl 80 miljoen Europeanen nooit gebruik maken van het internet omdat ze niet over een computer beschikken of omdat het te duur is1.

Wij zijn ons ervan bewust dat er in de tweedelijnszorg situaties zijn waarin consultaties of behandelingen face-to-face moeten worden uitgevoerd. Studenten en stagiairs kunnen ook behoefte hebben aan een meer praktijkgerichte aanpak dan die welke door onlinetraining wordt aangeboden. Met dit in gedachten is een hybride aanpak, waarbij degenen die behoefte hebben aan face-to-face-interactie even gemakkelijk toegang krijgen als tot onlinediensten, wellicht de juiste oplossing.

- Samenwerken voor betere resultaten

Het gunstige effect van samenwerking is een van de belangrijkste lessen die kunnen worden getrokken uit het reactievermogen van de eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidssector is misschien niet altijd de meest bereidwillige geweest om kennis en informatie te delen met verschillende teams en afdelingen.

Zolang dit op een veilige manier gebeurt (en met toestemming van de patiënt), kan het delen van gegevens faciliteiten helpen maximaal te reageren op crisissituaties, zoals COVID-19. Nieuwe onlinemethoden kunnen ook nieuwe communicatiekanalen openen. In de toekomst zouden bijvoorbeeld een patiënt, zijn of haar huisarts en een klinisch specialist elkaar in dezelfde videosessie kunnen ontmoeten en met elkaar praten.

Conclusie: een kans om de toekomst van de secundaire zorg vorm te geven

In korte tijd is er veel veranderd en technologie is een belangrijke factor geweest bij deze transformatie. Sommige veranderingen kunnen tijdelijk zijn: er moesten kortetermijnoplossingen worden gevonden om medische teams in staat te stellen hun praktijk in moeilijke omstandigheden voort te zetten. Sommige oplossingen zouden echter wel eens permanent kunnen zijn. Nu kan worden nagegaan welke lessen uit deze gezondheidscrisis kunnen worden getrokken en hoe de gezondheidssector kan reageren op de uitdagingen die ons te wachten staan. Met de juiste technologie en de juiste partners voor de implementatie ervan, kan deze verschuiving naar digitalisering positieve langetermijnresultaten opleveren voor personeel en patiënten in de gezondheidszorg.

Meer informatie over de technologische oplossingen van Brother voor de gezondheidszorgsector.

1 https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/european-digital-health.html

Meer artikels over Brother Blog | Tips voor innovatie op de werkvloer

Dit vind je wellicht ook leuk...

Terug naar boven